הקצאת רשיון לחשבונית דיגיטלית

בחתימתי, אני מצהיר ומאשר כי אני מורשה חתימה מטעם הספק ורשאי לחייבו בחתימתי מטה: