Consensus ontwikkeling voor symptoom- en risicoaanpak bij partnergeweld vanuit de eerstelijnsgezondheidszorg : CORIGE

Regelmatig komt partnergeweld in het nieuws, veelal omdat men dit niet tijdig herkend heeft.

Maar alle hulpverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg hebben praktische aanwijzingen nodig om bij vermoeden familiaal geweld bespreekbaar te maken en te begeleiden.  

Het Vlaams Eerste Lijns Overleg vraagt uw medewerking om een interdisciplinaire consensus te ontwikkelen over omgaan met signalen, directe risico exploratie en samenwerking binnen en buiten de eerstelijnsgezondheidszorg 

Uw mening is bijzonder belangrijk om een efficiënte aanpak door de gezondheidszorg van partnergeweld nader te definiëren; dit zal uiteindelijk de kwaliteit van de zorg voor vele families  ten goede komen. Bijzondere aandacht gaat ook naar de plaats van kinderen. 

Wij vragen U daartoe de bijgevoegde vragen te beantwoorden volgens uw eigen visie.

Uw eerste ideeën zijn hierbij belangrijk. 

Indien U beschikt over specifieke achtergrondinformatie om uw mening te staven, willen we die wel graag ontvangen. U kunt nuttige links of documenten op het einde van de bevraging uploaden of per aparte mail versturen. 

U kunt bij het begin van de vragenlijst een link aanmaken om op uw gemak in eigen tempo in meerdere keren te antwoorden.

U kunt ook apart de wetenschappelijke procedure meer in detail bekijken door de rubrieken waarover u meer wil weten hieronder te scrollen.

Wij danken u voor uw medewerking zelf te antwoorden of deze bevraging door te geven aan collega's.
 
Vragen kunt u stellen via volgend emailadres : famviolence@gmail.com


MAAK HIER EEN LINK AAN OM LATER OF IN MEERDERE KEREN TE ANTWOORDEN OF OM UW EIGEN ANTWOORDEN TE RAADPLEGEN (facultatief).
 
VERGEET NIET UW DEELRESULTATEN TE BEWAREN OP ELKE PAGINA INDIEN U EEN GEBRUIKERSNAAM AANMAAKT.
 
LOG HIER IN OM EEN GEBRUIKERSNAAM EN PASSWOORD IN TE GEVEN OF TERUG TE KEREN TOT EERDER DOOR U INGEGEVEN ANTWOORDEN


DETAILS VAN DIT PROJECT VINDT U DOOR ONDERSTAANDE LINKS TE SCROLLEN.
PRIVACY EN CONFIDENTIALITEITSPRINICPES
Deelname aan de consensusprocedure is geheel vrijblijvend, maar veronderstelt dat u akkoord gaat met volgende principes :
Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor communicatie tussen u en de onderzoeksequipe.
Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele vorm doorgegeven aan derden.
De resultaten worden anoniem en gegroepeerd weergegeven of per beroepsgroep vergeleken.
Enkel groepen met een voldoende aantal respondenten worden apart vernoemd in de weerhouden consensus.
Door de deelnemers wordt onder geen enkele vorm de tussenstandse stand van de consensusstellingen medegedeeld aan derden 
PROBLEEMSTELLING

Een aanbeveling  en werkmodel voor huisartsen (2010) en een interdisciplinaire consensus voor eerste lijn en spoedgevallen (2004) geven de grote lijnen aan. Recent werden nieuwe regels voor melding aan het gerecht wettelijk vastgelegd.

Maar hulpverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg zoals huisartsen en spoedartsen, verpleegkundigen kinesitherapeuten, tandartsen, vroedvrouwen enz... hebben praktische aanwijzingen nodig om bij vermoeden familiaal geweld bespreekbaar te maken en te begeleiden  

DOELSTELLINGEN
 
Doelstellingen van de consensusprocedure zijn te bepalen :

1. Hoe hulpverleners op de eerstelijnsgezondheidszorg best om kunnen gaan met aanwijzingen van Partnergeweld

2. Hoe de zorg moet worden georganiseerd in functie van een directe risico inschatting

3. Hoe de samenwerking met de gespecialiseerde hulpverlening en veiligheidshandhaving kan geoptimaliseerd worden rekening houdende met de nieuwe wetgeving en initiatieven voor multisectorieel risicomanagement

WERKWIJZE

De consensusontwikkeling loopt via een bevraging in drie online consultatieronden.

De wetenschappelijke begeleiding gebeurt door experts uit binnen- en buitenland en wordt financieel en organisatorisch ondersteund door de Provincie Antwerpen. 

De focus van dit project ligt op de eerste aanpak van partnergeweld binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en samenwerking hiervoor met het algemeen welszijnswerk, geestelijke gezondheidszorg en politie en justitie.  

De wetenschappelijke literatuurstudie die de aanbeveling van huisartsen vooraf ging besloot tot voldoende evidentie voor detectie strategie. Wegens de onvoldoende onderbouwde aanpak van risicoinschatting en samenwerking met gespecialiseerde hulpverlening werd een voorstel in een apart werkmodel bijeengebracht.

Deze studie beoogt hiervoor nu op wetenschappelijke wijze een brede consensus te creëren met specifieke aandacht voor de verschillende situaties en risico's die zich kunnen voordoen en de interdisciplinaire samenwerking.

De gevolgde methodiek is een gemodifieerde Delphistudie volgens een protocol aanvaard door de stuurgroep Aanbevelingen van Domus Medica en besproken met het Centrum voor Evidence based Medecine (op vraag te bekomen).

Bij de opstelling van de vragen werd uitgegaan van een actualisatie van de huidige wetenschappelijke inzichten en buitenlandse vragenlijsten. Tijdens de studie kunnen deelnemers hun eigen lijsten en documentatie toeleveren. 

Voorstellen worden via de Delphi studie in elke ronde getoetst aan de inschatting van het belang voor de zorg, bescherming en haalbaarheid op het werkveld.

Het te weerhouden instrumentarium moet helpen een goede eerste inschatting van de risico’s (‘triage’) te maken en een gerichte begeleiding op te starten bij vermoeden van partnergeweld vanuit de verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg. Aandacht wordt hierbij tevens besteed aan de bredere familiale context, zoals bijv aanwezigheid van kinderen.

Gewerkt worden in drie fases.

Via email zullen behalve de beroepsgroepen in de eerste lijns gezondheidszorg eveneens ervaringsdeskundigen en experts uit de welszijnssector, geestelijke gezondheidszorg, politie en justitie in 2013 benaderd worden.

Deze (huidige) online vragenlijst gaat over eigen ervaringen en visies (Maart 2013).

Na verloop van tijd ontvangen deelnemers de bekomen suggesties met specifieke aandacht voor de verschillende beroepsgroepen.  Respondenten zullen dan gevraagd worden naar aanpassingen en de haalbaarheid ervan (na Pasen 2013) om uiteindelijk de voorlopige aanpak te amenderen en goedkeuren via een laatste contactname en wetenschappelijke besprekingen (najaar 2013).

 

SAMENWERKINGSVERBAND

Een organiserend comité staat onder supervisie van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Hierin zijn de provinciale coördinatoren geweld vertegenwoordigd.

Een wetenschappelijke klankboordgroep van betrokken beroepsgroepen en experts geeft advies ivm de formulering van de vraagstelling in alle rondes. 

Parallel loopt een ander onderzoek onderzoek van de onderzoekslijn preventie en aanpak van conflicten en geweld van de Thomas More Hogeschool o.l.v Anne Groenen voor de ontwikkeling van een multidisciplinair risicotaxatie-instrument voor de  algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg en politie en justitie. Hiermee wordt regelmatig overlegd. Dit is een 3-jarig onderzoeksproject voor de ontwikkeling van een multidisciplinair risicotaxatie-instrument en risicomanagementtools voor de slachtoffer hulpverlening, politie en justitie.

In dit onderzoek worden een literatuurstudie en focusgroepen bij professionelen uitgevoerd, waarna een test van de nieuwe tools en een opleiding wordt voorzien.

GEBRUIK VAN RESULTATEN

Op 6 december zullen de resultaten van de voorgestelde aanpak op een wetenschappelijke vormingsbijeenkomst georganiseerd door de provincie Vlaams Brabant kenbaar gemaakt worden. Op 7 december wordt in hetzelfde kader gratis een multidisciplinaire training georganiseerd voor geïnteresseerde trainers uit alle deelnemende beroepsgroepen. 

Vanaf 2014 zal de bereikte consensus verder via trainingspakket en internet ontsloten worden. Een evaluatie wordt voorzien in samenwerking met de betrokken beroepgroepen en de provinciale diensten ter coördinatie van geweld.

GEBRUIK VAN RESULTATEN

Op 6 december 2013 zullen de resultaten van de voorgestelde aanpak op een wetenschappelijke vormingsbijeenkomst georganiseerd door de provincie Vlaams Brabant kenbaar gemaakt worden.

Op 7 december wordt in hetzelfde kader gratis een multidisciplinaire training georganiseerd voor geïnteresseerde trainers uit alle deelnemende beroepsgroepen

Vanaf 2014 zal de bereikte consensus verder via trainingspakket en internet ontsloten worden.

Een evaluatie wordt voorzien in samenwerking met de betrokken beroepgroepen en de provinciale diensten ter coördinatie van geweld.GEEF HIER AAN HOE U VERDER WIL GAAN *

Save & Return

Use an account to return to saved work.