DE AANPAK VAN INTRAFAMILIAAL GEWELD VERBETEREN VIA TAAKAFSTEMMING EN SAMENWERKEN

Problematische thuissituaties, verwaarlozing en intrafamiliaal geweld komen meer en meer in de aandacht. 

Tijdens de recente pandemie werd duidelijk dat relatieproblemen en huiselijke spanningen een specifieke ondersteuning vergen. Wist je dat 2 volwassen vrouwen op 3 volgens de recente gezondheidsbevraging één of andere vorm van geweld ondervinden ? Ook de #MeToo beweging opende ons bewustzijn over seksueel overschrijdend gedrag. Maar ook kindermishandeling en -verwaarlozing en ouderenmis(be)handeling vergen onze bijzondere aandacht en komen regelmatig in het nieuws.

Op de eerste lijn kunnen individuele hulpverleners, diensten en de omgeving van slachtoffers een belangrijke bijdrage leveren

Iedereen is akkoord dat de identificatie en aanpak van dergelijke situaties op de eerste lijn meer en ook preventieve aandacht vergt : er moet ingezet worden op vroegtijdige opsporing en ondersteuning van de betrokkenen. Wist je dat slachtoffers vaak bij meer dan 30 instanties aankloppen vooraleer gehoor te vinden?  Wist je dat de meeste verwaarlozing en geweld voorkomt in de huiselijke sfeer?

Voor alle hulpverleners moet er een goede voorbereiding zijn en wordt momenteel een betere ondersteuning uitgebouwd. In onze Eerste lijnszone streven we naar een betere taakafstemming en samenwerking. Samen kunnen we dit beter aanpakken! 

In uw eerstelijnszones werd op 23 juni een eerste gespreksgroep gehouden over de aanpak op de eerste lijn voor intrafamiliaal geweld met één ervarings-deskundige en 15 diverse hulpverleners. je vind de link naar het verslag hieronder. 

Personen uit alle beroepen op de eerste lijn, patiënt vertegenwoordigers en de welzijns- en geestelijke gezondheidssector worden nu gevraagd te reageren op enkele stellingen die uit deze gesprekken en de eerste online antwoorden volgen. De bedoeling is om tot goede lokale afpraken te komen voor taakafstemming en samenwerking.  Het is belangrijk dat zoveel mogelijke deelnemers uit de regio hun mening nu laten horen om de huidige visie te verfijnen en aan te passen. Dit verloopt online behalve een afsluitende gespreksgroep.

De ideeën en gegevens die uit deze rondgang voortkomen worden in de komende pagina's tekst breed online voorgelegd. Dit wordt later gevolgd door een nieuwe gespreksgroep om een lokaal stroomdiagram te maken ens leiddraad voor een efficiente persoon- en familiegerichte taakafstemming en samenwerking op de eerste lijn en met de gespecialiseerde hulpverlening.  Samen werken we aan een efficient handelings plan met respect voor de privacy.

 

Hoe kan jij helpen ?

1. Beantwoord deze rondvraag

2. Neem deel aan de individuele e-learning en de gezamenlijke multidsicplinaire vorming op 1 oktober .

3. Voor de afsluitende gespreksgroep kunt je nu al je interesse opgeven, zodat je tijdig op de hoogte gehouden wordt wanneer en waar deze voorzien is (eind october of begin november).

4. In het vrogere najaar dient in actieve samenwerking met de verschillende beroepsgroepen en diensten in onze eerstelijnszone een bevraging lopen naar de noden met name van zelfstandige hulpverleners en de steun die gestructureerde hulpverlening daarvoor kunnen leveren.  

Dit alles dient te leiden later in het jaar tot een plaatselijk gedragen aanbeveling en een stroomdiagram voor de hulpverlening op de eerste lijn i.v.m. partnergeweld en ouderenmis(be)handeling. 

 

Multidisciplinaire vorming is gratis voor hulpverleners in onze Eerste lijnszone :

1. De individuele e-learning betreft basisprincipes van de aanpak van partnergeweld , ouderenmishandeling of kindermishandeling en wordt ter beschikking gesteld via Domus Medica. Accreditering of deelname certificaten zijn voorzien. Na invullen van deze vragenlijst ontvang je automatisch de links hiervoor in jouw mail box. 

2. De gezamenlijke multidisciplinaire vorming is gericht op TAAKAFSTEMMING EN SAMENWERKING en geeft een verdieping en praktische vaardigheidstraining

1 october in het FJC Antwerpen. Reserveer deze datum nu reeds. Het aantal plaatsen is beperkt. 

Deelname is gratis voor alle hulpverleners in uw eersteijnszone. 

Na opgave van uw gegevens en interesse volgen de nodige links hieronder en in uw mailbox.

NB. Je ontvangt volgende link ook na het beantwoorden van de vragenlijst hierna.
Powered byFormsite